Kui pisut üle 20 aasta tagasi Estonian Business Schoolis oma bakalaureusetööd kirjutasin, siis sattus mulle muude allikate hulgas kätte Kevin M. Thomsoni raamat „Emotional Capital“. Võib öelda, et see 1998. aastal kirjutatud raamat oli paljuski oma ajast ees. Internetiajastu oli juba saabunud ja intellektuaalne töö oli muutumas olulisemaks kui füüsiline töö. Selle muutuse valguses sai inimese psühholoogia mõistmine üha olulisemaks.

Selles raamatus on suurepärane valem:
Firma turuväärtus= emotsionalne kapital*intellektuaalne kpital + firma bilansiline väärtus

See valem näitab meile selgelt ära, kui oluline on ettevõtte edukuse ja jätkusuutlikkuse seisukohalt see, kuidas inimesed ennast töökohal tunnevad, milline on omavaheliste suhete kvaliteet, mil moel toimub suhtlemine ja kuivõrd sisemiselt motiveeritud on töötajad andma oma teadmisi ja oskusi ettevõtte käsutusse. Põhiliselt võtavad just need omadused emotsionaalse kapitali sisu kokku.

Need mõlemad teemavaldkonnad, milles koolitusi teen, on otseselt seotud teadliku enesejuhtimise ja teadliku suhtlemisega. Ühendades need valdkonnad, pakun ettevõtetele võimalust ettevõtte sisekliimat põhjalikult arendada, kasvatada töötajate positiivset enesehinnangut, õppida muutusi pakkuvas keskkonnas paremini hakkama saama ja arendada suhtlemisoskusi just teadliku suhtlemise vaatenurgast. Selle tulemusena paranevad meeskonnasisesed suhted ja töö muutub tulemuslikumaks. Mida suurem on inimestevaheline usaldus ja avatus, seda vähem kulub iga päev energiat mittemõistmiste ja trotslike
sisemonoloogide lahendamisele. Koosloomine on tõhusam ja põnevust pakkuv. Avanevad uued võimalused.

Et hoida ära ühekordse koolituse efekti, mis seisneb selles, et kaks nädalat nauditakse uut põnevat elu ja siis libisetakse vaikselt taas vanasse rattasse tagasi, vältab emotsionaalse kapitali arenguprogramm 6 kuud. Selle perioodi jooksul toimub iga kuu üks 6 akadeemilise tunni pikkune koolituspäev. Kuust kuusse käiakse põhjalikult läbi enesejuhtimise (vaimne tervis ja stressijuhtimine), suhete juhtimise (teadlik suhtlemine, konfliktide juhtimine), meeskonnatöö ja väärtuste teemad. Koolituste teemavaldkondade sisu kujuneb kliendi teemade ja vajaduste kohaselt. Lisaks pakun programmis osalejatele personaalset konsultatsiooni, et üleskerkivate teemadega vajaduse korral tegeleda. Sellise programmi tulemusena loodav muutus on tegelik ja kestev, pool aastat on piisavalt pikk aeg, et omandada uusi harjumusi ja kokkulepitud raamistikud hakkaksid päriselus toimima. 

Koolituste teemad:

1.     ja 2. koolitus – mina ise. Vaimne tervis, stressjuhtimine. Emotsionaalne ja vaimne intelligentsus. Enesehinnang ja motivatsioon.

 

Käsitletavad teemad lähemalt:

Inimese erinevad võimed ja intelligentsused ning nende osakaal heas toimetulekus (nii isiklike kui tööalaste suhetega, enesemotivatsiooniga, maailma mõistmisega, stressi haldamisega)

Emotsionaalne intelligentsus ehk andekus (EQ) – oskus märgata enda emotsioone, neid reguleerida ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega

Eneseteadlikkus ja oskus oma meeleolu juhtida

Positiivne enesehinnang, selle saavutamine ning olulisus

Motiveerituse ja stressi seosed – motiveeritud inimesel on vähem stressi ja ta kasutab oma võimeid paremini

Kust tuleb stress? Kas stressi on võimalik ennetada?

Stressiga toimetulek – enesetunde leevendamine, olukorra muutmine, suhtumise muutmine

Enesemotivatsioon – peab versus tahan tegevused

Suhted ja töörahulolu – tasakaalus elu ja suhete väärtustamine

Heade suhete olemus ja nende tähtsus inimes elus

Vaimne ehk spirituaalne intelligentsus ja tervikutaju

Küps isiksus ja kasvamine vaimsusesse

 

3.     koolitus – meeskonnaliikmete väärtused vs ettevõtte väärtused.

Kaardistame millised on meeskonnaliikmete väärtused. Vajadusel kaardistame nende põhjal ka ettevõtteväärtused.

Käsitletavad teemad:

Muutunud maailm ja muutunud väärtused

Väärtused organisatsioonikultuuris

Väärtuste kujunemine

Väärtused kui alus otsustamisel

Väärtused kui motivaatorid

Suhted ja väärtused, väärtused meeskonnatöös

 

4.     ja 5. koolitus – Teadlik suhtlemine. Millised on peamised takistused ladusal suhtlemisel. Konfliktide juhtimine.

Koolitusel käsitletavad teemad:

       Inimese käitumist juhtivad mehhanismid

       Heade suhete saladus – võimu ja staatuse tasakaal suhtes

       Suhete juhtimine võimu-staatuse mudelit järgides

       Enesekehtestamine kui võimalus tasakaalu leidmiseks suhtes

       Kehtestava käitumise põhimõtted ja meetodid

       Väärtused ja hoiakud suhtlemise alusena

       Käitumisstiilid ja nende valik lähtuvalt olukorrast

       Konfliktide ja eriarvamuste olemus ja tunnused

       Konfliktide tekkepõhjused

       Konstruktiivsed ja destruktiivsed konfliktid

       Konfliktide tüübid

       Konfliktide avaldumise tasandid

       Toimetulek konfliktidega, erinevad lahendamise strateegiad

       Erinevad konfliktide lahendamise stiilid

       Võitja-võitja skeem konfliktilahenduses

 

6.     Koolitus – Kokkuvõttev kohtumine. Usalduse roll meeskonnatöös. Ettevõtte edu toetav organisatsioonikultuur.

 

Käsitletavad teemad:

Meeskonnaliikmele vajalikud isiksuseomadused ja kompetentsid

Erinevad intelligentsused ja loovus meeskonnatöös

Meeskonnatöö põhialuseks olevad väärtused

– Organisatsioonikultuur kui ettevõtte toimimise raamistik

Kogu pooleaastase perioodi vältel on koolitusgrupi liikmetel võimalik saada personaalset konsultatsiooni.

Täpne koolituste sisu rõhuasetus kujuneb välja vastavalt ettevõtte vajadustest ja lepitakse eelnevalt kokku tellijaga

 

Rühma suurus võib olla kuni 15 inimest. Seega sobib see programm kas väikestele ettevõtetele või suuremate ettevõttete meeskondadele eraldi.

Kui kõnetab, võta minuga ühendust ja räägime läbi teie ettevõtte või meeskonna täpsed  vajadused. 

+372 5077142

piia@wfm.ee